Vedtægter 

Vedtægter for for Oksbøl Cykel Club

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Oksbøl Cykel Club

Foreningen har hjemsted i 6840 Oksbøl.

Foreningen er en afdeling under Boldklubben Vestkysten ( BV ) og skal efterleve BV's vedtægter.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at dyrke cykling samt at udbrede kendskabet og interessen for denne idræt.

Det er endvidere foreningens formål at skabe gode rammer for udøvelsen af idrætten samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens (BV`s) vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til foreningens/ afdelingens kasserer.

§ 4 Kontingent

Afdelingsudvalget laver hvert år et forslag til kontingent som sendes til BV`s bestyrelse.

Afdelingsudvalget laver hvert år et forslag til budget som sendes til BV`s bestyrelse

Kontingentet fastsættes for en sæson ad gangen. Kontingentet skal godkendes af BV`s bestyrelsen efter indstilling fra udvalgene.

Budget for de enkelte afdelingsudvalg skal godkendes af BV`s bestyrelse
Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
BV har det økonomiske ansvar for afdelingens regnskab og der føres et særskilt regnskab over afdelingens indtægter og udgifter som bliver fremlagt på generalforsamlingen

§5 Afdelingsmøde
Medlemmer af Oksbøl Cykel Club afholder hvert år afdelingsmøde inden den årlige generalforsamling efter følgende dagsorden (valg gælder for 2 år og afdelingsudvalget består af 3-5 personer)

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Valg af formand (lige årstal)
  • Valg af medlemmer til Cykel udvalg
    a. På ulige årstal vælges 2 medlemmer
    5. Valg af suppleant
  • Eventuelt

§6 Afdelingens ledelse
Cykel udvalget er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Cykel udvalget fastsætter selv sin dagsorden.
Formanden for Oksbøl Cykel Club er medlem af bestyrelsen for BV.

§7 Ændring af afdelingsvedtægter
Ændring af vedtægter kan ske på det årlige afdelingsmøde (jf. §5) når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Vedtægter skal godkendes af BV's generalforsamling.

§8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af afdelingens formand. Foreningens økonomi hører under BV, jf. § 4.

§9 Opløsning af afdelingen
Bestemmelse om afdelingens opløsning kan kun tages på et særlig indkaldt afdelingsmøde til dette formål. Dette møde er kun beslutningsdygtigt såfremt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves af mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et ikke beslutningsdygtig afdelingsmøde, indkaldes til et nyt afdelingsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til stede.